Arek Two­rus — Reży­ser teatral­ny. Autor spek­ta­kli : „Jaski­nia“ w Teatrze Stu­dio w War­sza­wie, „Sino­bro­dy“ w Sta­rym Teatrze w Kra­ko­wie, „Pit­bull“ w TR w War­sza­wie, oraz „Burzy“ w Teatrze Dra­ma­tycz­nym w Wał­brzy­chu.

Paweł Toma­szew­ski — Aktor fil­mo­wy i teatral­ny. Zagrał w fil­mach wybit­nych reży­se­rów m.in. Andrze­ja Waj­dy („Tata­rak“, „Wałę­sa“), Jerze­go Stuh­ra („Oby­wa­tel“), Jana Koma­sy („Mia­sto 44“), Gre­ga Zgliń­skie­go („Wymyk“), Lar­sa Jessen’a („Hoch­ze­it­spol­ka“), Mar­ci­na Wro­ny („Chrzest“), Kasi Ada­mik („Amok”), Mary­si Sadow­skiej („Sztu­ka kocha­nia”) oraz Macie­ja Sobiesz­czań­skie­go („Zgo­da”). Gościn­nie wystę­pu­je w Teatrze Naro­do­wym w „Idio­cie” Paw­ła Miś­kie­wi­cza oraz w Teatrze Stu­dio w „Jaski­ni” Arka Two­ru­sa i „Nar­ko­ty­kach” Oska­ra Sadow­skie­go. Zagrał m.in. w przed­sta­wie­niach Moni­ki Strzęp­ki i Paw­ła Demir­skie­go („W imię Jaku­ba S.”, „Klą­twa” oraz w seria­lu tv „Arty­ści”), Paw­ła Miś­kie­wi­cza („Klub Pol­ski”, „Król Lear”, „Idio­ta”), Micha­ła Zada­ry („10 Poli­tycz­nych Pio­se­nek”), Ada­ma Nale­py („Bla­sza­ny bębe­nek”).

Miłosz Woś­ko — Kom­po­zy­tor, aran­żer i pro­du­cent muzycz­ny. W sezo­nie arty­stycz­nym 2014/15 kom­po­zy­tor — rezy­dent Fil­har­mo­nii Szcze­ciń­skiej. Jako aran­żer orkie­stry pra­co­wał m.in. z zespo­łem SBB (SBB Reu­nion ) oraz Andrze­jem Smo­li­kiem (pły­ty „3” i „4”). Współ­pro­du­ko­wał debiut Meli Kote­luk — „Spa­do­chron” oraz pły­tę Leskie­go „Splot”. Pra­co­wał rów­nież z Miką Urba­niak, Mar­kiem Dyja­kiem, był człon­kiem zespo­łu Afro Kolek­tyw, a aktu­al­nie kon­cer­tu­je z Rykar­dą Para­sol i Iwo­ną Loranc. W 2015 roku zało­żył zespół Nash, z któ­rym wydał pły­tę „Trik” łączą­cą for­mę pio­se­nek spod zna­ku sin­ger-son­gw­ri­ter z brzmie­niem dętych instru­men­tów orkie­stro­wych. Two­rzy muzy­kę do ani­ma­cji, doku­men­tów, a tak­że audio­bo­oków — mię­dzy inny­mi dla radio­wej Trój­ki. Aktu­al­nie w pro­ce­sie nagra­nia autor­skie­go mate­ria­łu instru­men­tal­ne­go.

Woj­ciech Puś (1978) — fil­mo­wiec, autor insta­la­cji świetl­nych i obiek­tów inte­rak­tyw­nych, sce­no­graf. Jego poste­man­cy­pa­cyj­ne, ana­li­tycz­ne pra­ce poprzez wysu­bli­mo­wa­ny, kine­ma­to­gra­ficz­ny cha­rak­ter odwo­łu­ją się do sfe­ry queero­wej ducho­wo­ści i intym­no­ści. Pra­ce arty­sty znaj­du­ją się m.in. w zbio­rach Fil­mo­te­ki i w Kolek­cji Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w War­sza­wie, kolek­cji Bun­kra Sztu­ki w Kra­ko­wie, oraz pry­wat­nych kolek­cjach w Pol­sce, Niem­czech i Wło­szech. Fil­my arty­sty były pre­zen­to­wa­ne m.in. na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Fil­mo­wym „Nowe Hory­zon­ty” we Wro­cła­wiu oraz Arti­sts’ Film Bien­nial w Insti­tu­te of Con­tem­po­ra­ry Art w Lon­dy­nie. Woj­ciech Puś jest adiunk­tem na Wydzia­le Ope­ra­tor­skim PWS­FTViT w Łodzi. Współ­pra­cu­je z war­szaw­ską Gale­rią Leto.

Han­ka Pod­ra­za — kostiu­mo­graf­ka, kocha ubra­nia i swo­je­go insta­gra­ma